Tom Tye12/15/2015

1..2096  C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
1
 
Original
 
Smokey's head in red match tip

2..2096  C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
2
 
Original
 
Smokey talking to two kids, boy has #12 on shirt

3..2096  C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
3
 
Original
 
Smokey holding fire bucket with #1

4..2096  C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
4
hcd
Original
 
Smokey with red suspenders and shovel

5..2096 C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
5
hpd
Original
 
 

6..2096  C#:
MTD:
PD:
QTY:
DSC:
6
 
Original
 
black/red; sticker - StopSign StopFires SaveLives